Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Fagforbundet går ikke til streik. Forbundsstyret anbefaler riksmeklingsmannens skisse.

Fagforbundet ikke i streik
20 timer på overtid vedtok forbundsstyret i Fagforbundet å akseptere riksmeklingsmannens skisse. – Helheten i tilbudet er godt nok til at vi anbefaler løsningen, sier Jan Davidsen, leder for LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Av Johnny Daugstad/Fagbladet Publisert 23.05.2008 - 20:53 Oppdatert 23.05.2008 - 20:57

Hovedkravet om at ingen med full ansiennitet (20 år) skal tjene mindre enn 300.000 kroner blir innfridd i mellomoppgjøret i 2009. For de med minst 10 års ansiennitet, blir minstelønna økt med vel 14.000 kroner med virkning fra 1. mai i år. Fagarbeidere og hjelpepleiere får en lønnsøkning på 25.000 kroner, og ny minstelønn for de med 10 års ansiennitet blir da 306.000 kroner fra 1. mai i år.

Det er avtalt et generelt tillegg på 2,5 prosent med virkning fra 1. mai i år. Det er også avtalt et generelt tillegg på 3,1 prosent, minimum 9000 kroner, med virkning fra 1. mai neste år.

AFP-bidrag
AFP-spørsmålet ble løst ved at regjeringen gav en økonimisk garanti slik at ansatte i kommunene er sikret at AFP videreføres på minst samme nivå som i privat sektor.

Lokal pott
– Helheten i oppgjøret gir en anstendig lønnsutvikling for våre medlemmer, sier Davidsen. Når han likevel ikke er helt fornøyd, skyldes det både at det ble et prosentvist tillegg og en for stor lokal pott.

LO Kommune har klart å redusere den lokale potten fra 2 til 1,6 prosent. Det betyr en bedre sosial profil, og forslaget inneholder føringer om at den lokale potten skal brukes til likelønns- og kompetansehevende tiltak.

Tillegg for utdanning
I skissen fra meklingsmannen er det en bestemmelse om at alle arbeidstakere med tilleggskompetanse av et års varighet skal få lik lønnsmessig uttelling.

– Det har vært avgjørende for oss å finne løsninger som gir uttelling for tilleggs- og spesialutdanning, sier Davidsen.

Kamp om arbeidskraften
Han mener KS undervurderer kampen om arbeidskraften.

– Vi må tette det uakseptable lønnsgapet mellom ansatte i privat og kommunal sektor. Alternativet er at kommunene taper kampen om kompetente arbeidstakere. Da vil velferdstilbudene bli svekket, mener LO Kommunes forhandlingsleder.

Denne meldingen er lest inn på Grønn linje fredag 23.mai kl 20.30:

Etter 20 timer på overtid er meklingen i kommunal sektor avsluttet med et anbefalt forslag for LO Kommune.I denne informasjonen følger de viktigste hovedpunktene i meklingsmannens skisse til løsning. Mer detaljert informasjon følger mandag.

De viktigste hovedpunktene er som følger:

* Et generelt tillegg på 2,5% til alle i kap 4 med virkning fra 1.mai i år

* Endringer i minstelønn for stillinger i kap 4 på mellom 14 200 og 25 000 for arbeidstakere i stillinger uten krav til utdanning og fagarbeidere

* Arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet skal ikke ha lavere lønn enn 290 000 1.mai 2008.1.mai neste år skal lønna økes til 300 000 kr. Denne økningen gjelder bare for arbeidstakere i stillinger uten krav til utdanning.
Beløpet skal deretter reguleres 1.mai hvert år.

* Hovedtillitsvalgt med hel permisjon skal avlønnes med minmum kr 320 000.
* Det er satt av en pott til lokale forhandlinger mot LO Kommunes ønske,men det er viktig å legge merke til at det er lagt føringer på bruk av potten.Føringene skal være knyttet til likelønn og kompetansehevende tiltak.

* Retten til å lønn for etter-og videreutdanning og vurdert realkompetanse er forsterket i tariffavtalen og tekst til protokollen.
Dette innebærer at det skal gis lønn for tilleggsutdanning av 1 års varighet (ca 20 000) og forholdsmessig for tilleggskompetanse/realkompetanse av kortere varighet.For eksempel kan dette bety ca 10 000 kr for tilleggsutdanning av 1/2 års varighet.
Det blir gitt grundigere informasjon om dette punktet i senere informasjon.

* Med virkning fra 1.mai 2009 gis det ytterligere et generelt tillegg på 3,1%, minimum kr
9 000 i stillinger i kap 4.Minstelønnssatsene heves også.

* Forbedringer i ubekvemstilleggene, blant annet lørdags-og søndagstillegget til minst kr 35,-. Kvelds-og nattillegget er redusert til tre satser - kr 45,-, kr 54,- og kr 56,- pr time. Det "lille tillegget" etter kap 5.4.2 heves til kr 21,- pr time.

* AFP - ordningen i offentlig sektor (stat, kommune og Oslo kommune) skal legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor.Organisering og finansiering mm skal utredes og avklares under lønnsoppgjøret 2009.

For fyldigere informasjon vises til forbundets nettsider www.fagforbundet.no/tariff over helgen.Da blir også riksmeklingsmannens møtebok lagt ut på nettet.

FAGFORBUNDET
Forhandlingsenheten
Hilde Løkholm
Rådgiver
23064609 - 906 22 332

INFO FRA KS: Enighet med LO Kommune, YS K og Akademikerne Av KS Red, 23.05.2008:


Tre av de fire forhandlingssammenslutningene fant å kunne anbefale meklingsmannens skisse. KS strakk seg langt for å hindre en streik blant Unios medlemmer. Til tross for dette blir det konflikt.– Jeg kan bare konstantere at streiken er et faktum, og beklager de ulempene som innbyggerne utsettes for, sier Olav Ulleren, administrerende direktør i KS. Men det går en grense for hva kommunene kan tåle uten å måtte kutte betydelige i tilbudene.

Oppgjøret blir dyrt, men det er et faktum at kommuneansatte over tid har hatt en dårligere lønnsutvikling enn stat og privat sektor.
- Kostnadene blir en utfordring, sier Ulleren. Det må veies opp mot behovet for en kompetent og motivert arbeidsstokk, noe som krever en lønnsutvikling som i store trekk er på linje med samfunnet ellers. En dårligere utvikling for kommuneansatte ville medført tilsvarende større utfordringer i neste forhandlingsrunde.

Riksmeklingsmannens skisse vil bedre mulighetene for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Forholdene er lagt bedre til rette for å kompetanseutvikling, innovasjon og økt kvalitet.
En del av den økonomiske rammen skal disponeres til tillegg som skal gis lokalt, slik at arbeidsgiverne kan bruke lønn til å rekruttere og utvikle den kompetansen de trenger, ut ifra de lokale forhold.
De lavest lønte med lengst ansiennitet er sikret et lønnsnivå som gjør at det lønner seg å være i arbeid framfor trygd.

Streik er et lovlig kampmiddel. Berørte kommuner, fylkeskommuner og bedrifter vil innenfor gjeldende regler prøve å begrense skadevirkningene så godt som mulig, og informere ansatte og innbyggere om konsekvensene lokalt. En eventuell opptrapping av streiken skal meldes innen fire dager.

Økonomien i meklingsmannens skisse
Resultatet av meklingen er at det er avtalt lønnstillegg både for 2008 og 2009.

Oppgjøret innebærer en økonomisk ramme på 6,34 prosent for 2008.

Det avsettes 1,6 prosent av rammen til lokale forhandlinger pr. 1. mai 2008.

Det gis et generelt tillegg på 2,5 prosent av arbeidstakerens grunnlønn fra 1. mai 2008.

Fra 1. mai 2009 gis det et prosenttillegg på 3,1 prosent av grunnlønnen, dog minst 9 000 kroner fra 1. mai 2009. Undervisningspersonalet vil få et noe høyere minstelønnstillegg.

Med virkning fra 1. mai 2008 endres minstelønnen slik:
Ufaglærte får begynnerlønnen hevet fra 217 100 til 223 700 (3,0 %). Etter 10 års ansiennitet får de minimum 280 000, en økning på 14 200 (5,3 %). Etter 20 års ansiennitet får de 290 000 (9,1 %).

Faglærte får begynnerlønnen hevet fra 243 200 til 263 100 (8,2 %). Etter 10 års ansiennitet oppnår de minimum 306 000, en økning på 25 000 (8,9 %).

Stillinger med krav om høgskoleutdanning får begynnerlønnen hevet fra 281 500 til 301 300 (7,0 %). Etter 10 års ansiennitet oppnår de minimum 343 000, en økning på 22 600 (7,1 %).

Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialistutdanning får begynnerlønnen hevet fra 300 900 til 320 300 (6,4 %). Etter 10 års ansiennitet oppnår de minimum 362 000, en økning på 24 700 (7,3 %).

Stillinger med krav om mastergrad får begynnerlønnen hevet fra 322 000 til 340 500 (5,7 %). Etter 10 års ansiennitet oppnår de minimum 402 000, en økning på 21 200 (5,6 %).

Lærere med inntil treårig utdanning får begynnerlønnen hevet med fra 292 300 til 306 200 (4,8 %). Etter 16 års ansiennitet oppnår de minimum 380 000, en økning på 15 700 (4,3 %).

Adjunkt får begynnerlønnen hevet fra 309 300 til 334 400 (8,1 %). Etter 16 års ansiennitet oppnår de minimum 401 000, en økning på 19 700 (5,2 %).

Adjunkt med tilleggsutdanning får begynnerlønnen hevet fra 318 300 til 348 300 (9,4 %). Etter 16 års ansiennitet oppnår de minimum 422 000, en økning på 26 700 (6,8 %).

Lektorer får begynnerlønnen hevet med fra 328 300 til 363 600 (10,8 %). Etter 16 års ansiennitet oppnår de minimum 452 000, en økning på 29 700 (7,0 %).

Lektorer med tilleggsutdanning får begynnerlønnen hevet fra 339 300 til 375 800 (10,8 %). Etter 16 års ansiennitet oppnår de minimum 474 000, en økning på 32 700 (7,4 %).

Forslaget skal nå til uravstemning.

Her finner du artikkel om meklingsresultatet.

For uttalelser
Olav Ulleren, administrerende direktør, mobil 908 81 309
Per Kristian Sundnes, forhandlingssjef, mobil 916 19 816

Pressekontakt
Jørn Ivar Baade, informasjonssjef, mobil 906 27 670

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp