Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Fagforbundet sentralt varsler omlegging av systemet med lokale forhandlinger i kommunene.

Rådgiver Rønning-Aaby viser til et utvalg som skal evaluere lønns- og forhandlingssystemet, og skriver følgende, stilet til fagforeningsleder Bjørn Willumsen i Tromsø: "En systemløsning av det problemet du tar opp, må etter vår oppfatning på plass gjennom dette evalueringsarbeidet. Framover blir det nødvendig å få alternativer utredet, der en ivaretar det forhold at eventuelle lokale tillegg må være pensjonsgivende og komme på toppen av den enkeltes grunnlønn". (Vår utheving.Red)

Bjørn Willumsen sier i en kommentar at han er tilfreds med at forbundet varsler at systemet skal avvikles. - Men det burde våre forhandlere tatt klar stilling til før de gikk inn i vårens forhandlinger. Potten i 06 var svært stor. Det er i seg sjøl en stor skandale at disse pengene nå salderer to hovedoppgjør på rad, og tas fra lommene til de kommunearbeidere som fikk lokale tillegg høsten 06. Det handler samlet om betydelige lønnsmidler i kommune-Norge. -Vi er ekstremt skuffet over at ikke forbundet varsler en ny runde med KS med sikte på en protokolltilførsel om at medlemmene skal få beholde disse tilleggene fra 06. For Fagforbundets medlemmer handler det om minst en halvt milliard kr. pr. år på landsbasis, sier Willumsen, grovt beregnet ut fra resultatet i Tromsø høsten 06. -Det er jævla mye penger! Men ut fra de nye signalene som nå kommer fra sentralt hold, så tar vi det for gitt at det ikke vil skje èn gang til at lokalpotten blir oppspist. -Og dette bør avklares på sentralt hold, og helst før høstens forhandlinger tar til, sier lederen i Fagforbundet Tromsø kommune avd. 177.

Her følger hele svaret fra forbundet sentralt:

Hei.

Fagforbundet/LO Kommune krevde i dette oppgjøret at alle midler skulle fordeles sentralt og intet lokalt. Det fikk vi ikke gjennomslag for. Potten på 1,6% pr dato er i overkant stor, men heving av minstelønningene iår, herunder at vi når 300.000 og sikret regulering av dette beløpet - samt høyt generelt tillegg - neste år og kartlegging og lokal foprhandlingsplikt om komp for spesial-/tilleggsutdanning, gir de fleste av våre medlemmer betydelig økonomisk uttelling. Med AFP på plass også med gode føringer på offentlig tjenestepensjonsforhandlinger neste år, kunne forhandlingsutvalget enstemmig anbefale meklingsforslaget ut fra en samlet vurdering.

Problemet med at lokale lønnstillegg blir spist opp av minstelønnshevinger sentralt, er en stor og uakseptabel svakhet ved hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingssystem. Det er imidlertid intet som hindrer at en lokalt eller sentralt blir enige om at slike lokale tillegg skal komme på toppen/flyte oppå, men dette har vært veldig vanskelig å få arbeidsgiver med på lokalt og sentralt i praksis.

Det er nedsatt utvalg for å evaluere lønns- og forhandlingssystemet, jf meklingsforslagets Pkt V, o) Partssammensatt utvalg.

Systemet ble innført i KS i 2002-oppgjøret, samtidig med at sykehusreformen ble vedtatt og iverksatt. Der ble et tilsvarende system etablert i 2002 med tilpasninger til NAVO (nå Spekter) sin avtale-/forhandlings-struktur. Den tariffpolitiske bakgrunn var da at Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund sto foran en sammenslåing, samtidig med at arbeidsgiversiden og alle de øvrige forhandlingssammenslutningene gikk inn for en fullstendig endring i det daværende tariffsystemet i KS-området/spesialisthelsetjenesten. Etter 6 års virketid for dette systemet, er det vår oppfatning at det er tvingende nødvendig med en evaluering, samt grundig gjennomgang av blant annet de svakheter som du tar opp med dette systemet.

En systemløsning av det problemet du tar opp, må etter vår oppfatning på plass gjennom dette evalueringsarbeidet. Framover blir det nødvendig å få alternativer utredet, der en ivaretar det forhold at eventuelle lokale tillegg må være pensjonsgivende og komme på toppen av den enkeltes grunnlønn.

Det helt siste som har skjedd i dette oppgjøret er at konflikten mellom KS og Unio, SL og MFO er avblåst ved blant annet en felles enighet om at lokale tillegg fra pott-forhandlingene pr 1.5.2008, kommer på toppen av minstelønnshevingene neste år. Se www.fagforbundet.no om dette. Minstelønnshevingene neste år avviker imidlertid lite fra det generelle tillegget, så uttellingen neste år av dette er begrenset. Dette rokker ikke ved at systemproblemet uansett må løses for framtidige oppgjør.

Med vennlig hilsen
Klemet Rønning-Aaby
Fagforbundet/LO Kommune

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp