Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

På fagforbundets åpne møte: Roger Ingebrigtsen lover lavere strømpris i nord

(forts)

Leder av Tromsø AP, Roger Ingebrigtsen

Roger Ingebrigtsen, leder av Tromsø AP, lovte høyt og tydelig å slåss for "Europas billigste strøm", og begrunnet det med at "vi her i det kalde og mørke nord har et naturgitt fortrinn som vi skal ha fordeler av. På samme måte som maten er billigere i Sør-Frankrike enn her" Roger lovte å sloss for endringer i energiloven, og han lovte å ta opp kampen mot EU-systemet, hvis det måtte til for å få endringer i dagens system for omsetning av kraft. Det er helt klart at Ingebrigtsen gjorde inntrykk på de frammøtte med klar og tydelig og offensiv tale. Roger Ingebrigtsen var ydmyk i forhold til at han for fem år siden hadde gått inn for å selge Troms Kraft. -Det var feil, og jeg er glad for at selskapet ennå er i offentlig eie, sa Ingebrigtsen.

Den andre markante politikeren i debatten var nyvalgt fylkesråd Pål Julius Skogholt fra SV. Han var krystallklar på at dersom EØS - avtalen står i veien for et annet kraftregime, så må vi ut av EØS.

Viseadministrerende direktør i Troms Kraft, Kåre Aasland fikk mye tid på å legge fram forklaringer på hvorfor strømprisen var så høy. Han avviste påstanden i fagforbundets pressemelding om at sjølkost på vannkraft ligger på 3-4 øre pr. kwh. Møteleder Bjørn Willumsen fra Fagforbundet forklarte at dette tallet ble lagt fram på en stor velferdskonferanse i Oslo den 7 mars i år av professor/sivilingeniør Hans Haanes, NTNU.


Viseaministrerende direktør Kåre Aasland, Troms Kraft

Willumsen utfordret Aasland til å fortelle hva han mente den ligger på, og Aasland kunne opplyse at "selvkostpris i TK ligger på 10-11 øre. I tillegg komme nettleien, som bestemmes av NVE"" Aasland la fram en presentasjon over bakgrunnen for dagens situasjon når det gjelder strømpriser. Hele salen la merke til at den viktigste punktet manglet. Det som folk flest er svært opptatt av for tida. Nemlig det forholdet at kraftselskapene i flere år har tappet ned magasinene langt under det forsvarlige for eksport.


Her er PC-presentasjonen fra Troms Kraft med "the missing link". Nedtappingen av vannmagasinene for eksport er ikke nevnt blant årsakene til "dagens situasjon" på kraftmarkedet. Hmmm...


Willumsen utfordret kraftdirektøren på nedtappingen av magasinene til eksport, og da svarte Aasland følgende: -Vi må sikre at vi ikke får overløp i varelageret. Dvs. vannmagasinene. Da taper vi penger." (Vår understreking.) Willumsen utfordret kraftdirektøren på at selskapet risikerer ingen ting, uansett hvor mye de enn tapper ned magasinene. Da tjener de tvertimot dobbelt så mye penger. Først på å tappe ned magasinene og tjene penger på utlandet. Da stiger prisene pga. knapphet. Kundene, som er totalt avhengige av strøm må bare punge, uansett, akkurat slik som det skjer i dag. Willumsen oppsummerte det slik: -Under dagens markedsregime er det vi kundene som er taperne. Det er forbrukerne som tar all risikoen." Aasland kommenterte ikke denne helt sentrale problemstillinga, og det la de frammøtte merke til. For krafteksporten og nedtappingen av vannmagasinene er kjernen i grepet for å gjøre kraftselskapene til pengemaskiner, på bekostning av de egentlige eierne, dvs. folket her i landet. -Og dette skjer i et land som er sjølforsynt med kraft, påpekte Willumsen.

Willumsen utfordret politikerne fra AP og SV på følgende: 85 % av kraftverkene er offentlig eid. Det er spådd at de offentlige eierne i år vil tjene i alt 50 milliarder kr på de høye strømprisene. Dette er skattelegging av det mest usosiale og brutale slaget som tenkes kan, i forhold til et produkt som alle må ha, og denne politikken rammer hardest de som har minst fra før. Willumsen utfordret dem også på en annen sentral problemstilling, etter at Revold hadde påpekt kraftmangel og kanskje rasjonering til vinteren. -Kan det sies at det såkalte kraftmarkedet fungerer godt, når vi i et selvforsynt land steller oss slik at du må snakke om rasjonering til vinteren - og rekordpriser? Er det miljøvennlig å tappe egne magasin for eksport, slik at vi må importere kull- og atomkraft til vinteren. Det hele er jo et dårlig fungerende spill, med negative resultat både for kundene og for miljøet.


Politikerpanelet. Fra v. Pål J. Skoghold, Arild Hausberg, Roger Ingebrigtsen, Jens Revold. Til h Kåre Aasland fra Troms Kraft

Politikerne kan oppsummeres slik: Roger Ingebrigtsen og SV-politikerne hadde en klar og uttalt vilje til å gripe fatt i energiloven, og de lovte å prøve å påvirke arbeidet med revidering av loven, som den rød-grønne regjeringa nå har satt i gang. De lovte å jobbe for at energiloven må tilpasses politiske krav om forsyningssikkerhet og prisstabilitet, og det var bra. Folk satt som store spørsmålstegn etter Arild Hausberg sine uklare innlegg. Hans mest sentrale poeng var at folk måtte sikre seg gjennom å tegne fastpriskontrakter. Han ble svar skyldig da han ble konfrontert med at fastprisen på tre år har steget nesten 90 %, og tendensen er stigende. Hausberg framsto i denne sammenhengen mer som representant for kraftbransjen enn som politiker. Han var ikke opptatt av å takle et marked som er gått over styr i forhold til vanlige folks interesser. Der var samtlige av de andre politikerne mer konstruktive.

Mot slutten ble politikerne utfordret: Er dere mer opptatt av pengene som kommer inn gjennom dagens kraftregime, enn av å skjerme innbyggerne, oss, de egentlige eierne, mot denne rå og usosiale ekstraskatten?


Interesserte tilhørere fulgte debatten fra kl. 13-15.30

Dette helt sentrale spørsmålet henger ennå i lufta dagen etter møtet. Bare framtida kan vise om de rød-grønne har noen annen politikk på dette området enn å forvalte høyresidas energilov. Det kan stå om selve regjeringsmakta når oppgjørets time kommer. For møtet viste en sak: Folk flest er svært opptatt av dette spørsmålet.


Styret i Fagforbundet avd. 177 oppsummerte i møte dagen etterpå at dette arrangementet var svært vellykket. Bladet Tromsø brukte forsida og to sider inne i avisa på det klare løftet fra Roger Ingebrigtsen. Styret i fagforeninga følger opp og forplikter seg til å arbeide videre for endringer i energiloven og for at politikerne tar tilbake styringen over kraftverkene og strømprisene. Dette skal skje i samarbeid med Roger Ingebrigtsen og andre politikere som vil kjempe for endringer av dagens usosiale og brutale kraftregime.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp