Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Leder Bjørn Willumsen til årsmøtet: -Kommunevalget i år er det viktigste på mange tiår

BERETNING FRA LEDER. PERIODEN
30 JANUAR 2006 – 30 JANUAR 2007

Denne perioden har vært preget av intern samling. Sammenslutningen med Fagforbundet TKKF avd. 415 ble enstemmig vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 5 april. Foreningene ble formelt slått sammen 1 mai. Det har vært en suksess. Vårt store, frivillige interessefellesskap er blitt ennå større og sterkere. Nord Norges største fagforening har nå vel 2.600 medlemmer, ca. 1900 yrkesaktive, og vi har hatt en sterk nettovekst i året som er gått, i tillegg til fusjonen med kontorfunksjonærene. Det er en kraftig oppmuntring for oss alle at stadig flere vil bli medlemmer i fagforeningen. For det er summen av antall medlemmer som framfor alt gir oss faglig styrke og tyngde. Og denne styrken kan trenges, i ei tid hvor sterke høyrekrefter, med bistand av New Public Management-ideologien, arbeider for å rive ned rettigheter vi tar som en selvfølge. Også i vår kommune, dessverre.

Frikjøpsavtalen: Ufattelig nok har dagens kommuneledelse begynt å herje med fagforeningskontoret. Vår fagforening inngikk i 1991 en lokal frikjøpsavtale med Rian & co. Avtalen var ryddig og god, basert på den sentrale hovedavtalen. Den ble revidert og forbedret i 1996, da Alvhild Yttergård var ordfører. Disse avtalene ga oss hovedtillitsvalgtressurser i forhold til medlemstallet. Denne ble justert en gang i året og var gunstig og forutsigbar for alle parter.

I 2003 ble vi innkalt til daværende rådmann, hvor vi fikk et ”tilbud” om reduserte tillitsvalgtressurser, samt at rådmannen skulle dirigere bruken av dem. Rådmannen kjente ikke til den eksisterende avtalen, og vi hørte ikke noe mer da den kom på bordet. Ikke før i 2005. Den 4 april 05 skrev undertegnede et brev til rådmannen, med anmodning om lønnsdrøftinger for de hovedtillitsvalgte, som har sakket akterut ca. 40.000 kr. de siste ti årene i forhold til sammenlignbare grupper i kommunen. (En av årsakene er at våre hovedtillitsvalgte ikke vil reise krav for seg sjøl i lokale forhandlinger.)

To uker etterpå, den 20 april sa rådmannen opp hele frikjøpsavtalen. Den 22 april kom svaret på henvendelsen om lønnsdrøftinger. ”Rådmannen avslår kravet om lønnsdrøftinger, med henvisning til at frikjøpsavtalen er sagt opp.”

Siden da har våre hovedtillitsvalgte levd på usikre vilkår, for noen måneder av gangen. Rådmannen har konsekvent, og flere ganger, brutt og forhalt egne tidsfrister for nye forhandlinger. Men kontoret har stått han av. Vi fikk omsider en ny avtale nylig, men bare ut 2007, og det ser ut til at sterke krefter i ledelsen av kommunen ønsker å la fagforeningen og våre hovedtillitsvalgte leve i konstant usikkerhet for framtida. Denne situasjonen er uverdig, skammelig og respektløs, og vi finner oss ikke i det. Vi krever nå at den lokale frikjøpsavtalen skal ha en varighet på minst fire år, lik hovedavtaleperioden, samt at frikjøpsressursen skal knyttes til medlemstallet. Vi har nylig fått protokollert at partene er enige om et møte vedr. disse to forholdene før 1. april. Mye kan sies om dette, og for oss er det et gigantisk tankekors og paradoks at de faglige rettighetene sto sterkere under Rian og Yttergård enn under Herman Kristoffersen. Det kan ikke AP og SV være bekjent av.


Møteaktivitet: I perioden har vi gjennomført 21 ordinære styremøter, og behandlet 170 saker. Det er godt oppmøte på styremøtene, og det er gledelig å konstatere at flere fra ungdomsutvalget stiller opp fast i styret, i tråd med årsmøtevedtaket fra 2 år tilbake. Styret arbeider godt sammen. Gjennom grundige diskusjoner avklares saker på en slik måte at vi for det meste arbeider oss fram til enighet. Den 14.12 gjennomførte vi et heldagsmøte i styret sammen med seksjonsstyrene i fagforeningen. Siste del av dagen behandlet vi ”den lange valgkampen” sammen med styret i LO Tromsø. Den 27.2 var det et heldagsmøte mellom styrene i avd. 177 og avd 415, der sammenslutningen av fagforeningene ble forberedt. 13.3 arrangerte de to fagforeningene et felles medlemsmøte i rådhuskantina om forsikring. Den 5.4 hadde vi ekstraordinært årsmøte der sammenslutningen av de to fagforeningene ble vedtatt. Den 25. 9 gjennomførte fagforeningen et svært vellykket representantskapsmøte på Saga Hotell, der bl.a. strømprisen var tema siste halvdelen av dagen, åpent for alle. Innledere var ledere i Troms Kraft, samt sentrale politikere fra de partiene som har makta i byen og på fylket. Fullt hus, stort engasjement og gode debatter, og helside dagen etterpå i bladet Tromsø. Roger Ingebrigtsen ble sitert på at han lovte oss i Nord Norge Europas billigste strøm!

Av annen møteaktivitet i perioden kan nevnes at undertegnede og Torgunn Bendiksen deltok på en storbykonferanse i forbundet på Sørmarka 2-3 mars. Undertegnede, samt nestleder Ingrid og Daniel, Turith og Veronica fra ungdomsutvalget deltok på en stor velferdskonferanse i Oslo i regi av ”For Velferdsstaten” 6-7 mars. Den 19-21 september deltok Sissel M. Skoghaug og Hilde Bernhardsen på den store kommunalkonferansen, som i år ble arrangert i Hell (!). Fagforeningen hadde 6 tillitsvalgte fra samtlige 4 seksjoner til stede på høstens store satsing, ”Kvinner på Tvers”-konferansen i Oslo 23-24 september: Ingrid Lettrem Olsen, Nina Olsen, Elin Rostadmo, Eva Asbjørnsen, Tine Kristoffersen, Kari Angelsen. Johannes Hofstra deltok på en LO – konferanse om etnisk mangfold den 26.10.
Vårt ungdomsutvalg har hatt så stor aktivitet på møter, kurs og konferanser i perioden at vi har fått skryt fra sentralt hold for å være ei av de fagforeningene som støtter godt opp om ungdomsarbeidet. Det skal vi fortsette med.

Fagforeningskontoret: På tross av usikkerheten rundt frikjøpsavtalen og de belastningene dette medfører, så har de hovedtillitsvalgte gjort en stor jobb i perioden. De hovedtillitsvalgtes integritet og lojalitet overfor medlemmene lar seg ikke rokke ved. Teamet fungerer også godt sammen, i et godt miljø, og den samlete kompetansen er stor. Sissel M. Skoghaug forlot oss i desember etter 6 år for å gå over i stilling som enhetsleder ved Kroken Sykehjem. Det var overhodet ingen dramatikk rundt denne avgangen, sjøl om det isolert sett var et stort tap for oss å si farvel til ho Sissel. Denne dyktige, kreative, tøffe og humørfylte sykepleieren har gjort en fantastisk jobb i den tida hun har vært hos oss. Vi takker for innsatsen og ønsker henne lykke til videre! Takket være stor velvilje fra enhetsleder Johan Robertsen fikk vi på kort varsel inn Kerry Macallan fra Sør Tromsøya sykehjem i 50% - stilling for å overta etter Sissel. Kerry kommer fra Skottland og har bodd i Tromsø i over 20 år. Hun var tillitsvalgt hjelpepleier på Hvilhaug før hun ble avdelingsleder og utdannet seg til sykepleier. Kerry er nå bogruppeleder på Sør Tromsøya sykehjem. For fagforeninga er det glimrende, og en stor kompliment, at hun ønsker å gå inn i funksjonen som hovedtillitsvalgt, og bli en del av teamet på kontoret.

Organiseringen på kontoret er tilpasset i henhold til den nyorganiserte to-nivåkommunen, samt til seksjonsorganiseringen i Fagforbundet. Kerry går inn som en av to hovedtillitsvalgte innafor helse og sosial, sammen med Torgunn Bendiksen. Vivi Jakobsen Sandberg har ansvaret for de ansatte innafor kirke, kultur, barnehager og SFO. Odd Harald Brenneset har ansvaret for oppfølging av de ansatte i teknisk sektor. Hilde Bernhardsen er hovedtillitsvalgt for våre medlemmer innafor kontor og administrasjon.

De hovedtillitsvalgte utgjør forhandlingsutvalget i fagforeningen. Under ledelse av forhandlingsleder Hilde Bernhardsen la de ned et enorm arbeid i de lokale lønnsforhandlingene i høst. Men forhandlingssystemet lokalt blir mer og mer et diktat fra arbeidsgiver, og vi har ikke maktmidler i denne typen forhandlinger. Denne tilstrammingen av forhandlingene må være samkjørt fra KS sin side, for vi hører de samme erfaringene fra andre kommuner. På tross av dette fikk vi gode resultater for mange av våre medlemmer. Men vårt forh.utvalg har konkludert med at motparten ikke fulgte god forhandlingsskikk og har tatt dette opp med forbundet. I etterkant av forhandlingene har det dukket opp uakseptable skjevheter internt på arbeidsplasser og mellom sammenliknbare grupper. Det er nå en stor jobb for de hovedtillitsvalgte å rette opp de verste urettferdighetene og skjevhetene. For å oppsummere dette kapittelet: Fagforeningen kan være bekjent av det arbeidet som utføres på kontoret.

Seksjonene: De hovedtillitsvalgte har ansvar for oppfølging av hver sin seksjon. De samarbeider med de enkelte seksjonsstyrene, som alle er i funksjon og har jevnlige møter. Seksjonsorganiseringen har gått seg bra til i foreninga, og vi har et godt utgangspunkt for å utvikle den videre og bli bedre i medlemsoppfølginga. Seksjonene har hovedansvaret for å arrangere medlemsmøter i foreninga.

Kampen mot stoppeklokkeomsorgen. I flere år har kommuneledelsen arbeidet for å innføre en nyliberal stoppeklokkemodell innafor pleie og omsorg. Først ble KPMG engasjert som konsulenter, og deretter RO-senteret. Våre hovedtillitsvalgte Sissel M. Skoghaug og Torgunn Bendiksen har siden 2003 deltatt i flere partssammensatte grupper som har jobbet med denne saken. De har hele tida gjort en kjempejobb i å følge med og holde seg oppdatert om hva som skjer, og de har hatt medlemmene, seksjonsstyret og hele fagforeninga i ryggen i sin kamp mot bestiller – utførermodellen innafor pleie- og omsorgssektoren. Det hele toppet seg i mars, da RO senteret i en rapport tilrådde bestiller – utførerorganisering av pleie- og omsorgssektoren i Tromsø. Noe som blant annet ville bety oppbygging av et stort bestillerkontor på rådhuset. Dvs mer administrasjon og papirarbeid og større avstand, kontroll og detaljstyring overfor de ute som gjør jobben.

I et samarbeid med fagforbundet sentralt engasjerte styret i fagforeninga i mars konsulentfirmaet De Facto v / Stein Stugu og Paul Bjerke til en gjennomgang av RO-rapporten. De Facto la fram sin motrapport på en pressekonferanse i Tromsø 2 mai. Motrapporten vakte stor oppsikt og ble tatt på alvor. Saken skulle avgjøres i kommunestyremøtet den 31 mai. Det ble en hektisk måned.

På stand en sur lørdag 13 mai. Fra v. Britt Aas, Sissel M. Skoghaug, en tillitsvalgt i Norges Handicapforbund, Torgunn Bendiksen og Karianne Christensen fra Norsk Sykepleierforbund

Sammen med sykepleierforbundet og Fagforbundet Troms hadde fagforeningen stand og løpesedler på torget to lørdager på rad, den 6 og 13 mai. Det ble mye blest og presseoppslag i den forbindelsen. Dette bidro til å heve temperaturen rundt selve saken. Vi hadde også aktiv støtte fra LO i Tromsø,. Spesielt fra leder Leif Petter Hansen og nestleder Christine Bar. Leder i Tromsø AP, Roger Ingebrigtsen, engasjerte seg kraftig i denne saken. Den 15 mai vedtok et enstemmig representantskap i Tromsø AP å sette foten ned for stoppeklokkeomsorg i Tromsø. På dette møtet innledet Stein Stugu fra De Facto, sammen med en representant fra RO. Fordi SV - og RV - også var mot en slik nyorganisering, ble rådmannens og RO – senterets forslag nedstemt i kommunestyret den 31 mai.

Frp og Høyre står tilbake i et merkelig skjær. I sin kamp for privatisering ville de satse mer på byråkrater, administratorer og kontrollører enn eldreomsorg ute i felten. Dette må vi komme tilbake til i valgkampen.

Ved siden av den vellykkete kampen mot nedlegging av Tromsøysund sykehjem i 2004, er dette den største og viktigste enkeltsaken vi har vært engasjert i på flere år. Og vi vant! Takket være dyktige tillitsvalgte og godt samarbeid internt i fagforeninga, samt med forbundet sentralt. Takket være alliansene med sykepleierforbundet, FO og LO i Tromsø. Men ikke minst ble det en seier fordi Roger Ingebrigtsen viste en enestående vilje til å lytte til de ansattes syn, han tok vår argumentasjon på alvor og bragte den videre inn i de politiske organene. Men dette står fast: Uten innsatsen til våre hovedtillitsvalgte Sissel M. Skoghaug og Torgunn Bendiksen gjennom tre år, så hadde eldreomsorgen i denne byen nå vært under omstilling til en nyliberal bestiller-utførermodell. Gratulerer og takk, Sissel og Torgunn!. Vi er stolte av dere.

Varsler-problematikken: I høst gikk fagforeningen ut offentlig og advarte ansatte mot å varsle fra om uholdbare forhold på arbeidsplassene, uten å ta kontakt med tillitsvalgte eller fagforeningen først. Dette gjorde vi på bakgrunn av våre erfaringer fra ca.10 aktuelle saker, hvor det viser seg at varslerne i praksis er uten beskyttelse mot overgrep og trakassering. Spesielt hvis varslingen gjelder nærmeste leder. I november ble det et landsdekkende mediestyr rundt denne saken, og hovedtillitsvalgt Sissel M: Skoghaug gjorde en kjempeinnsats i offentligheten, og overfor kommuneledelsen, for å forklare hva det handler om. Flere av disse konkrete sakene tok vi opp i et eget møte med ordfører og rådmann i slutten av oktober.

På tross av dette så opplevde vi at ordføreren sa seg helt uvitende da det ble et offentlig søkelys på disse forholdene i november. Det positive som kom ut av det off. søkelyset er at et partssammensatt utvalg nå arbeider på høytrykk i kommunen for å komme fram til rutiner for varsling, samt rutiner for beskyttelse av varslere. Fra vår side deltar htv Hilde Bernhardsen i dette arbeidet. På grunn av sakenes karakter skal vi ikke gå konkret inn i dem her, men bare kort oppsummere følgende: Flere ansatte har måttet flytte på seg og få nye arbeidssteder. Flere er ute av arbeidslivet. Flere saker er ennå ikke løst, og rådmannen har nylig lovet oss konkret oppfølging av hver enkelt sak. Men èn sak kan nevnes spesielt, siden den er offentlig kjent. Vår svært dyktige tillitsvalgte Marit Falck i Tromsø Kirkelige Fellesråd oppnådde gjennom rettsmekling et erstatning på ca kr 250.000, med bistand fra fagforeningen, Fagforbundet og LO-jurist Elisabeth Grannes.
Av saker ellers kan nevnes
- Foreninga v / ungdomsutvalget deltok hele uke 39 i LO-kampanjen SNS (synlighet–nærhet-stolthet), med stand på torget, arbeidsplassbesøk og stand på skoler.
- Jan Bendiksen gikk i mai av som studieleder etter 23 år i studieutvalget, herav 21 år som studieleder. Jan har gjort en unik innsats for fagforeningen og fagbevegelsen i mange år.
- Fagforeningen bevilget kr .1000 i støtte til årets 8-marsarrangement.
- I august fikk vi nye hjemmesider, etter at de gamle hadde ligget nede et par år. Et stort skritt framover. Interesserte medlemmer skal få opplæring i interessant info-arbeid.
- Fagforeningen arrangerte 1 – maifrokost på rådhuskantina. En stor takk til de ansatte der for god service og kjempegod mat.
- Prosjektet med bygging av samfunnshus i Thumpalai, Sri Lanka måtte dessverre utsettes pga. urolighetene i området. Sammen med FORUT må vi nå diskutere om vi skal gå inn i et annet prosjekt med de 90.000 kr. vi har bevilget til hjelpearbeide på Sri Lanka.
- Fagforeningen v / styret har i perioden bevilget til sammen kr. 12.000 til driften av organisasjonen ”Kysten til kamp”.
- Fagforeningen bevilget kr. 7.500 til innsamlingsaksjonen for protesesenteret i Gaza
- Fagforeningen ga kr 5000 til Leger uten grenser under TV – innsamlinga i oktober.
- I november ble det stiftet en forsikringskomitè i Tromsø, i et samarbeid mellom Sparebank1 Nord Norge og LO Tromsø. Hensikten er å utvikle og behandle alt som har med LO-favørproduktene å gjøre. Fra salg til innhold til oppgjør. Christine Bar er leder, og Bjørn Willumsen nestleder i utvalget.
- ”Brennpunkt” –programmet i november om diskrimineringen av kvinner i forbindelse med yrkesskader vakte sterke reaksjoner internt i fagforeningen. Dette er en sak vi skal arbeide videre med.
- Ledelsen i LO Tromsø gikk i februar hardt ut mot den politiske ledelsen i forbindelse med oppsigelsen av tariffavtalene på Tromsbuss, som en følge av privatiseringen. Umiddelbart etterpå varslet Herman Kristoffersen fra at han ikke tok gjenvalg som ordfører. Samtidig ble det fra AP og SV tatt kontakt, med sikte på samarbeid. Nå er det etablert månedlige møter med fagbevegelsen, i forkant av kommunestyremøtene. Her har vår forening deltatt, og det har vært en viktig og nyttig forbindelse.
- Boligpolitikk I møtene med den politiske ledelsen har det vært en hovedsak fra fagbevegelsens side å kreve bygging av 200 off. utleieboliger snarest. Dette følges nå opp.
- Vår ungdomstillitsvalgt Daniel Sebergsen trekker seg pga alder og at han skal bli pappa! Vi takker for stor innsats gjennom mange år, og håper at vi kan trekke veksler på han i framtida.

Til slutt: Kommunevalget i år er det viktigste på mange tiår. Den prioriterte oppgaven for fagbevegelsen i byen er å arbeide mot at de nå svært aggressive høyrepartiene H og Frp får makta i byen. Da vil flesteparten av våre medlemmers arbeidsplasser være utsatt og i fare, innafor de fleste sektorer av kommunen. Samt mye annet. GODT VALG! Bjørn Willumsen

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp