Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Årsmøtet i Nord Norges største fagforening krever et større fokus på vedlikeholdet av kommunale milliard-investeringer i bygninger og veier, samt bygging av 200 kommunale utleieboliger straks!

Årsmøtet uttalte seg om følgende forhold, etter gode og engasjerte debatter:

Økt politisk fokus på det elendige vedlikeholdet av kommunale milliardinvesteringer i bygninger og veier. Et enstemmig årsmøte rettet søkelyset på det elendige vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen og veinettet i Tromsø. Bygningsmassen alene representerer verdier på ca. 7 milliarder kr. De 900 kommunale boligene har et akutt vedlikeholdsbehov på 100 millioner, mens det i inneværende år blir bevilget 5 mill. kr. Fra 2005 til 2006 ble midlene til byggvedlikehold redusert med 1/3. Årsmøtet uttaler at dette forholdet nå må få et helt annet fokus fra lokale og sentrale politikere. ”Alt for lenge har vedlikeholdet blitt en salderingpost i budsjettene. Dette har medført et uforsvarlig kapitalslit, som ikke lenger kan fortsette uten alvorlige konsekvenser for standarden på offentlige tjenester, samfunnsøkonomien og kommunal infrastruktur”, heter det i årsmøtets enstemmige uttalelse.

Styrk den offentlige boligbyggingen og boligfinansieringen. Den sosiale boligpolitikken må gjenreises. Årsmøtet krever i en enstemmig uttalelse at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett må vise at de lever opp til Soria Moria –erklæringen når det gjelder styrking av husbanken som en boligbank for vanlige folk, samt lanserer tilskuddsordninger for de som i dag sliter på et totalt markedsstyrt boligmarked. –Markedet har ikke sosial samvittighet, og derfor må politikerne i større grad bidra til at alle kan ha mulighet til å skaffe seg en verdig bolig, sa leder Bjørn Willumsen under debatten. Et enstemmig årsmøte krever at det snarest bygges 200 utleieboliger i Tromsø i kommunal regi. ”For å få til dette raskt og innafor akseptable øk. rammer, så krever årsmøtet at kommunen stiller gratis tomt til disposisjon i Kullkransvingen og/eller på Nedre Håpet.

Fra årsmøtet i Fagforbundet Tromsø Kommune 30.1.07

Tjenestedirektivet i EU. Et enstemmig årsmøte krever at LO og regjeringen tar seg god tid til å vurdere virkningene av tjenestedirektivet, med spesiell vekt på faren for sosial dumping. Norge har tre år på seg før direktivet skal implementeres, og i likhet med mange andre forbund og folkelige organisasjoner, (samt partiene SP og SV som krever veto,) så mener årsmøtet i Fagforbundet avd 177 at saken må utredes nøye, samt at politikerne tar seg tid til å se an erfaringene i EU. Regjeringens hastverk, med høringsfrist 22 februar, er ikke akseptabelt Årsmøtet konkluderte slik: ”VI KREVER BRED DEMOKRATISK BEHANDLING AV DENNE SAKEN I LO. TJENESTEDIREKTIVET BØR BEHANDLES I FAGFORENINGER, FORBUNDENES ORGANER OG LOKALORGANISASJONENE I LO FØR DEN ENDELIGE AVGJØRELSEN FATTES I REPRESENTANTSKAPET I LO.

Bygg 2 i Simavika råtner opp. Årsmøtet krever i en uttalelse øyeblikkelige tiltak fra huseier Tromsø kommune for å stanse forfallet i en av de to verdifulle kraftboligene i Simavika. Takket være store dugnader fra de ansatte, med vaktmester Frode Jensen i spissen, ble disse husene satt i stand som et flott velferdstiltak i kommunen. Ansatte, skoler, barnehager, arbeidsplasser og andre disponerer husene, og de er i flittig bruk. Men siden 2002 har det ene huset vært stengt grunnet tiltakende vannlekkasjer. Jf årsberetningen fra velferdsutvalget.

Her ser du de vedtatte uttalelsene til sakene over i sin helhet

Bred enighet om fortsatt stor ungdomssatsing i fagforeningen
. Det ble en bred og engasjert debatt på årsmøtet om ungdomssatsingen. Et forslag om frikjøp ble oversendt styret.

Ungdomstillitsvalgt Turith Christensen og avtroppende ungdomstillitsvalgt Daniel Sebergsen

-Vi skal utfordre ungdomsutvalget på konkrete prosjekter, spesielt prosjekter som medfører oppsøkende virksomhet, bred aktivitet og samling av ungdom, sier leder Bjørn Willumsen. Det skal avsettes midler til konkret prosjektarbeid, dersom det er gode forslag, spesielt i målretta prosjekter som inkluderer mange og favner bredt. Der ligger det også mye god læring for våre aktive, dyktige ungdomstillitsvalgte. 

Ungdomstillitsvalgt Veronica Hansen

Vi skal i tillegg fortsette linja med å sende våre ungdomstillitsvalgte på mest mulig av de kursene og konferansene som de ønsker å delta på. Willumsen lover at styret skal følge opp i handling de klare signalene fra årsmøtet, som en fortsettelse av de to siste årenes bevisste satsing på ungdommen i landsdelens største fagforening.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp