Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

En uklar og lite konkret statssekretær på lynvisitt møtte en fullsatt sal av engasjerte LO-tillitsvalgte om framtidas AFP

LO i Tromsø, samt Fagforbundet Tromsø Kommune arrangerte et åpent møte om pensjonsforliket, AFP og andre tidligpensjonsordninger på "Driv" torsdag 22 mars kl. 12. Som innledere stilte statsekretær Jan Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og klubbleder Stein Aamdal, leder av aksjonen "Forsvar AFP". Støstad kom med fly til Tromsø 11.10, møtet begynte kl. 12, han innledet en time, svarte på noen spørsmål og forlot lokalet i all hast kl.13.15 for å rekke flyet til Oslo kl. 14.

Statssekretær Støstad i Tromsø 22 mars

De ca. 100 frammøtte tillitsvalgte ble kraftig provosert av at statssekretæren forlot møtet etter vel en times foredrag, i en så viktig sak for samtlige av deres medlemmer.

-Dette opplever vi hver gang, sier aksjonsleder Stein Aamdal. -Det virker som om politikerne ikke ønsker, eller tør, å stille i debatt med oss tillitsvalgte i fagbevegelsen om pensjonsforliket og realitetene rundt tidligpensjonsordningene, sier han.

Fagforeningsleder Bjørn Willumsen sier at han på forhånd hadde oppfordret statssekretæren på det sterkeste om å vente til flyavgang kl. 16.00, slik at det ble mulig for han å delta i debatten og bidra til avklaringer i den svært viktige pensjonssaken. Men dengang ei. (Tromsø er tross alt bedre stilt enn LO i Trondheim. Støstad nektet å stille i debatt med dem)

En svært uklar og lite konkret statsskretær. Under sitt foredrag ble Støstad flere ganger oppfordret til å bli konkret når det gjelder de vilkårene departementet tenker seg for tidligpensjonister framover. Det var umulig å få klare svar. Statssekretæren forsikret imidlertid forsamlingen om at de ikke hadde planer om kraftige kutt i tidligpensjonsordningene. -For enhver regjering vil det være politisk selvmord, sa han. De frammøtte konstaterte dermed at presset fra aksjonen "Forsvar AFP" er i ferd med å slå inn i departementet. Men uten at departementet er villige til å bli konkrete om hva de tenker på.
Det nærmeste statssekretæren var i å være konkret var når han antydet at framtidige tidligpensjonister ville tape 6000 kr. i året på det forslaget som departementet arbeidet med. Men det var umulig å få vite hvilke faktorer eller premisser som lå inne i dette overslaget. Her kunne han ikke, ville ikke, eller torte ikke å svare. Samtlige frammøtte tillitsvalgte reagerte med forbauselse og forbannelse over den lettvinte omgangen med tall og fakta i så viktige spørsmål for samtlige arbeidstakere på grunnplanet.

Fra møtet på "Driv". Svært engasjerte tillitsvalgte lytter til statssekretær Støstad.

-Utgangspunktet for pensjonsforliket er at det i framtida vil brukes for mye penger på pensjon, dersom det ikke tas noen grep, sa Støstad. Det er nå et mål å få flere til å stå lenger i arbeid, og for å få det til, så akter man å premiere dem som vil arbeide lenger. Dette skjer gjennom at hver arbeidstaker får sin egen pensjonspott, og at det blir opp til den enkelte over hvor lang tid den skal fordeles. Begynner de å ta den ut tidligere, så blir det flere år å fordele den samme pensjonen over, og dermed mindre hvert år. -Det er en interessant diskusjon om dette handler om pisk eller gulrot, mente statssekretæren, uten at han sa noe mer om akkurat dèt. Statssekretæren la fram en oversikt som viste at en 62-åring vil få kr 131.000 fra folketrygda i forslaget fra flertallet på Stortinget. Dette er marginalt mere enn dagens minstepensjon. Beløpet vakte reaksjoner i salen, og da opplyste Støstad at et tillegg på toppen av dette vil komme etter forhandlinger med de berørte organisasjonene. Det ble ytterligere reaksjoner i salen da han opplyste at de foreliggende tallene baserte seg på ei opptjent lønn tilsvarende ei årslønn pr. i dag på kr 314.000 - i 40 år! -Det tilsvarer høyskolestigen i kommunene, og det har nesten ingen av våre medlemmer, opplyste en hovedtillitsvalgt i Tromsø Kommune. Stemingen i salen ble ikke lettere når det ble klart for de tillitsvalgte at dersom man ikke har en slik topp opptjening gjennom 40 år, så vil pensjonen fra folketrygda bli lavere enn de tallene som statssekretæren la fram for dem. -Men pensjonsforliket legger opp til at det skal bli mulig å kombinere pensjon og arbeid, sa statssekretæren. Han ble svar skyldig i forhold til situasjonen for de som ikke klarer å jobbe lenger pga helsa, og de som av andre grunner ikke har mulighet til å få seg noen jobb når de er så pass langt opp i årene.

Støstad var imidlertid klar på at at det ikke vil bli ytterligere pensjonsopptjening for dem som går ut av arbeidslivet 62 år gammel, slik den solidariske ordningen fungerer i dagens AFP og uførepensjon. Støstad opplyste videre at med pensjonsforliket i havn, så skal flere viktige saker avklares i løpet av våren. Dette handler om framtidas uføretrygd og særaldersgrensene. Det uavklarte AFP-spørsmålet vil bli en forhandlingssak mellom staten og organisasjonene i arbeidslivet, kunne statssekretæren opplyse.

Stein Aamdal utfordret statssekretæren på et konkret pensjonseksempel fra Aker Verdal. På et møte med Aamdal i vinter hadde minister Bjarne Håkon Hanssen nevnt et tillegg på kr. 38.000 i 15 år for alle, som et tillegg til folketrygda. (Det nevnte beløpet framkommer ikke skriftlig i noen av de foreliggende forslagene til pensjonsforlik.) Med tallene fra ministeren inne i beregningen, så viste aksjonsleder Aamdal i sitt eksempel at den nevnte sveiseren på Aker Verdal likevel vil komme svært dårlig ut som tidligpensjonist. Statssekretæren svarte ikke konkret på dette eksemplet. Og dermed forlot han Tromsø i hui og hast.

Stein Aamdal i Tromsø 22 mars

De sjuke og utslitte arbeidstakerne må betale prisen. I sitt foredrag grep Stein Aamdal straks fatt i de to verste utslagene av det foreliggende forslaget. For det første det forholdet at arbeidstakere som er sjuke eller utslitte vil tape store penger dersom de er nødt til å gå med pensjon før de er 67 år gammel. En 62-åring vil tape 22 % i pensjon for resten av sin levetid dersom han må gå av da, i forhold til 67-åringen.

Mange yrkesgrupper har kortere levealder. For det andre grep han fatt i det statistiske faktumet at mange av de yrkesgruppene som var representert på møtet lever fra 8 - 12 år kortere enn de som lever lengst. (Eks. vis mannlige renholdere og servitører kontra prester og høskolelærere) Aamdal mente at det foreliggende forslaget til pensjonsforlik er et hån mot sliterne i arbeidslivet, og at det innebærer et farvel til den solidariske bærebjelken i dagens folketrygdsystem. -Det etableres nå et system hvor sliterne skal betale prisen for at høytlønte statusgrupper skal leve lenge og godt. Dette er helt uakseptabelt, sa Aamdal.

Ingen tjener på alleårsregelen. Aamdal kom også inn på alleårsregelen. Dvs at du må jobbe i 40 år for å oppnå full pensjon, i motsetning til i dag, hvor de 20 beste årene teller. -Ingen tjener på dette forslaget, men mange vil tape, sa Amdal. Han påpekte at dette er et kuttforslag. -Alle tjener, og ingen taper, på å få de 20 beste årene med seg, men det er mange arbeidstakere som ikke vil klare 40 års opptjening med full lønn. Det handler om de fleste, sa Aamdal. Og han fikk respons. De tillitsvalgte fulgte ivrig med og det var tydelig at de skjønte, og var enige i, poengene fra Aamdal på dette området.

Salen reagerte med spontan applaus da møteleder opplyste at Stein Aamdal blir hovedtaler på torget i Tromsø 1 mai, etter innstilling fra en enstemmig første-maikomitè. Samtlige frammøtte var enige om at pensjonsspørsmålet og kampen for verdige tidligpensjoner for sjuke eller utslitte arbeidstakere er den i særklasse viktigste saken for fagbevegelsen framover. Det skal vises - og høres - i Tromsø første mai i år.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp