tlf 24 14 40 00 - faks 24 14 40 01 - epost dna@dna.noJa til struktur og tidsbegrensing

03.09.2006

Nordland, Troms og Finnmark Arbeiderparti viser til det framlagte forslag fra utvalget som har hatt som mandat å se på strukturvirkemidler i fiskeflåten. Fylkespartiene vil støtte flertallsforslaget i utredningen. Dette innebærer at vi støtter en fortsatt strukturering innen fiskeflåten, ønsker en tidsbegrensing til eierskapet til fiskekvotene og at vi er mot å innføre en ressursavgift på fiskeflåten.

Fylkespartiene mener at flertallets innstilling ivaretar målsetningene med

- å sikre fiskeressursene som felles eiendom
- å sikre en fiskeflåte som bidrar til aktivitet langs hele kysten og
- å sikre en flåte som er moderne, variert og lønnsom

Forslaget til en ny strukturpolitikk ivaretar disse målene, samtidig som den bidrar til en fiskeflåte som er tilpasset ressursgrunnlaget.

Nordland, Troms og Finnmark AP vil poengtere at det er viktig å beholde den politiske styringen med landets fiskeriressurser. Utvalgets arbeid er et viktig skritt i den retning, og vil også føre til en bred diskusjon angeånde forvaltning av en av landets viktigste ressurser.

Utvalgets forslag om at kvotene kun disponeres i 15 år er et tiltak som vi støtter ut fra punktet i mandatet som sier at fiskeressursene skal sikres som felles eiendom.
Et slikt grep kan føre til at prisen presses ned på kvotene, og på den måten sørge for at mer av verdiskapinga kommer fiskerne til gode, og ikke bindes til å betjene kvotegjeld.

Det må sikres ordninger som ikke undergraver stabil tilgang på råstoff, for dermed å trygge arbeidsplasser på land.

Fylkespartiene i Finnmark, Troms og Nordland konstaterer at retningen på den nasjonale fiskeripolitikken nå er i endring. Fylkespartiene vil gi full oppbakking til fiskeri og kystminister Helga Pedersen for det arbeidet som er iverksatt og støtter utviklingen som bidrar til økt aktivitet langs hele norske-kysten.

 

Fellesuttalelse vedtatt 2. september i felles styremøte i Tromsø mellom Nordland Arbeiderparti, Troms Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti.

 
 Skriv ut